top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van mijn diensten gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. 

Betaling en factuur 

Per e-mail ontvangt u van mij de factuur die u via bankoverschrijving kunt voldoen. De factuur kunt u mogelijk (gedeeltelijk) kunt declareren bij uw zorgverzekering. Bekijk hiervoor uw zorgpolis om te zien of uw mesologisch consult al dan niet (gedeeltelijk) wordt vergoed. Mijn praktijk is aangesloten bij de NVVM, de RBCZ en de VBAG en ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de afstemming met uw zorgverzekeraar. 

Kosten 

In 2023 bedraagt het tarief voor een mesologisch consult € 95. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt een gereduceerd tarief van € 75. Toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 1 maand vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website van Mesologie Mara Visser. 

 

Annulering 

Mocht u verhinderd zijn om op een gemaakte afspraak langs te komen, laat dat dan graag snel weten (via email of telefoon) dan kan ik een andere patiënt uitnodigen. Voor afspraken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt €50 in rekening gebracht. Deze kosten voor een afgezegde afspraak kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 

Intakeformulier

Voorafgaand aan het eerste consult ontvang u een intakeformulier en voedingsdagboek om in te vullen. Met behulp van dit formulier verschaft u gegevens over uw gezondheid die van belang kunnen zijn voor uw behandeling. Het gaat hierbij ook om zaken die belangrijk zijn voor uw veiligheid. Uw huidige medicijngebruik, eventuele allergieën of medische aandoeningen kunnen van grote invloed zijn op de behandeling die ik u eventueel voorschrijf. Het is dan ook erg belangrijk dat u dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid invult. Als u gegevens achterhoudt, valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Behandelovereenkomst

Volgens de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) moet ik tijdens het eerste consult een formele behandelovereenkomst van de patiënt krijgen. Het intakeformulier dat u voorafgaand aan het eerste consult retour stuurt, fungeert hier als behandelovereenkomst. 

 

Toestemming behandeling van kinderen 

Als kinderen op mijn consult komen, heb ik daar toestemming voor nodig van de ouders, verzorgers of voogd. Voor kinderen tot 12 jaar moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen beide ouders en het kind samen en hierbij heeft het kind het laatste woord. 

 

Medisch dossier 

Als mesoloog moet ik mij houden aan de wet- en regelgeving volgens de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat ik een medisch dossier moet aanleggen met gegevens over uw gezondheid, onderzoeksgegevens en de behandelingen. Ook kunnen hier gegevens in staan die ik, na uw uitdrukkelijke toestemming, van andere behandelaars heb ontvangen. U heeft het recht dit dossier in te zien. Zonder uw nadrukkelijke toestemming zal ik de gegevens uit uw dossier nooit aan derden verstrekken. Meer informatie over mijn geheimhoudingsplicht, het verwerken van uw persoonlijke gegevens en de AVG kunt u vinden in mijn privacyverklaring. Dit medisch dossier moet ik volgens de wet 20 jaar bewaren. Deze bewaartermijn van 20 jaar telt bij minderjarigen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

 

Aansprakelijkheid

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. 

Bij de uitvoering van mijn dienstverlening heb ik een inspanningsverplichting. Ik geef geen enkele geneeskundige garantie en ben op geen enkele manier aansprakelijk voor medische complicaties die zich tijdens of na mijn consult bij u voordoen, mits deze niet het gevolg zijn van zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mijn kant. Ook ben ik niet aansprakelijk voor problemen als u mijn mondelinge of schriftelijke adviezen niet opvolgt. 

 

U mag nooit stoppen met uw reguliere medicatie of iets aan de dosis of innamefrequentie veranderen zonder overleg met uw huisarts/behandelend specialist. Neem bij twijfel altijd contact met hen op. 

Als therapeut heb ik een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar. 

 

Klachten 

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. 

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

 

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

 

Ontbinding van de behandelovereenkomst 

In goed overleg kunnen we de behandeling ten alle tijden beëindigen.
Wilt u niet doorgaan met de behandeling of vindt u het niet meer nodig om terug te komen? Dat kan, maar u moet de afspraak dan wel 24 uur van tevoren per e-mail of telefonisch afzeggen. Afspraken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. 

Ook ik kan stoppen met uw behandeling, ik moet u dan wel vertellen waarom ik dat doe. En ik zal u dan, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of medische hulpverlener. 

bottom of page