top of page

PRIVACYVERKLARING & TOESTEMMING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 

 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling en declaratienummer

 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24008 Behandeling Mesologie

 • De kosten van het consult

TOESTEMMING

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden  die vanaf 25 mei 2018 gelden, na invoering van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), wordt u voor de eerste afspraak gevraagd of u kennis heeft genomen van de bovenstaande privacyverklaring en hiermee schriftelijk in te stemmen door de behandelovereenkomst te tekenen. De toestemming zal dan worden toegevoegd aan uw dossier.

Toestemming bij minderjarigen

Behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar vereist toestemming van de ouders. Voor kinderen tussen 12-16 jaar geldt dat toestemming nodig is van zowel het kind als de ouders. Indien de ouders gescheiden zijn geldt voor alle kinderen tot 16 jaar dat toestemming nodig is van beide ouders, dan wel van de ouder die het ouderlijk gezag heeft. In dit geval heeft de andere ouder recht op algemene informatie van de Mesoloog.

bottom of page